Jesteśmy też na:
61 8 32 19 49
zsm@poznan.interklasa.pl

Regulamin Rekrutacji

 R E G U L A M I N  PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH  IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W POZNANIU  NA ROK SZKOLNY 2015/2016

§ 1

1.  Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej zostały opracowane w oparciu o Ustawę o systemie oświaty z dnia 6 grudnia 2013 (tzw. ustawa rekrutacyjna), oraz Zarządzenie nr 110.1.1635.2014 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjmowania do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016

2. Niniejszy regulamin stanowi podstawę przyjęcia absolwentów szkół gimnazjalnych do:

Ø  XXIX Liceum Ogólnokształcącego

- klasa psychologiczno – pedagogiczna

- klasa sportowo – obronna

- klasa policyjna

Ø  Technikum Mechanicznego

- technik mechatronik

- technik optyk

- technik mechanik (klasa strażacka)

- technik urządzeń dźwigowych

Ø  Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 29

- monter mechatronik

- elektryk

- ślusarz

§ 2

1. Kandydaci do Zespołu Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej  składają dokumenty w sekretariacie uczniowskim pokój 200: szkół ponadgimnazjalnych od  11 maja do 2 czerwca 2015  roku do godziny 15.00; 
2. Dokumenty obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły:

Ø  wniosek, (do pobrania na stronie https://nabor.pcss.pl/poznan/)

Ø  dokumenty medycyny pracy  (skierowanie na badania wydaje sekretariat uczniowski) dla osób ubiegających się o przyjęcie do technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej lub nauki w liceum ogólnokształcącym w klasie sportowo – obronnej i policyjnej,

Ø  karta pomocnicza w postępowaniu rekrutacyjnym,

Ø  ksero świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopia zaświadczenia informująca o wynikach egzaminu gimnazjalnego (poświadczone przez dyrektora gimnazjum) - dostarczone najpóźniej do dnia30 czerwca 2015 roku do godz. 15.00,

Ø  oryginały dyplomów laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty, wykaz konkursów tutaj

§ 3

1. Kandydat ma prawo zmienić decyzję o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej do dnia 24 czerwca 2015 roku, do godz. 15.00.

§ 4

1. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych Zespołu Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej  decyduje Szkolna Komisja Rekrutacyjna, która bierze pod uwagę:

Ø  uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego z części humanistycznej, matematyczno– przyrodniczej i języka obcego nowożytnego (max. 100 punktów: odpowiednio 40, 40, 20),

Ø  uzyskane z przeliczenia oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego według zasady liczbowo określona ocena pomnożona przez 2 (max. 12 punktów),

Ø  liczbowo określoną ocenę z przedmiotów wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną z 3 obowiązkowych przedmiotów (max. 3x12 =36 punktów):

o    XXIX Liceum Ogólnokształcącego:

klasa psychologiczno – pedagogiczna: biologia, język obcy, wiedza o społeczeństwie,

klasa sportowo – obronna i policyjna: geografia, język obcy, wiedza o społeczeństwie,

o    Technikum Mechaniczne:

technik mechatronik: informatyka, język obcy, matematyka

technik optyk: fizyka, informatyka, język obcy

technik mechanik (klasa strażacka): informatyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie.

technik urządzeń dźwigowych: informatyka, język obcy, fizyka

o    Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 29:

monter mechatronik, elektryk i ślusarz: informatyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie,

Ø  za świadectwo z wyróżnieniem – 8 punktów,

Ø  za udział w finale wojewódzkim konkursów przedmiotowych organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (punktowane są max. dwa konkursy 2x12=24 punktów) język polski, język niemiecki, język rosyjski, język francuski, język angielski, geografia, chemia, fizyka, historia, matematyka, biologia, wiedza o społeczeństwie pn. Konkurs wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej, oraz innych kuratorów oświaty – udział w finale wojewódzkim

Ø  za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum (do punktacji nie wlicza się więcej niż dwa osiągnięcia: 16 punktów) do punktacji wlicza się nie więcej niż dwa osiągnięcia z zastrzeżeniem, że uwzględnia się najwyższe osiągnięcie absolwenta gimnazjum w danym konkursie, w danej dyscyplinie tylko raz. W konkursach wiedzy i artystycznych nie uwzględnia się wyróżnień za uczestnictwo w konkursie.

sportowe:

na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim (miejsca 1- 6) = 8 punktów,

na szczeblu wojewódzkim (miejsca 1- 3) = 6 punkty,

na szczeblu powiatowym (miejsca 1-3) = 3 punkty,

artystyczne:

na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim (tytuł laureata, miejsca 1-3, wyróżnienia) – 8 punktów,

na szczeblu wojewódzkim (tytuł laureata, miejsca 1-3) = 6 punkty,

na szczeblu powiatowym (tytuł laureata, miejsca 1-3) = 3 punkty,

konkursy wiedzy:

na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim (tytuł laureata, miejsca 1-3) – 8 punktów,

na szczeblu wojewódzkim (tytuł laureata, miejsca 1-3) = 6 punkty,

na szczeblu powiatowym (tytuł laureata, miejsca 1-3) = 3 punkty,

Ø  osiągnięcia kandydata dotyczące aktywności na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu – przyznaje się 4 punktów,

Ø  maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej na podbudowie gimnazjum wynosi 200 punktów.

§ 5

1.Niezależnie od wyżej określonych zasad w pierwszej kolejności przyjmowani są laureaci lub finaliści olimpiady przedmiotowej, laureaci olimpiad dla gimnazjalistów: Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów, Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów, Olimpiada Informatyczna dla Gimnazjalistów, laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych kuratorów oświaty. Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających zdobycie tytułu laureata lub finalisty.

§ 6

1. Wypełnioną "Kartę pomocniczą w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych", kandydat składa w szkole pierwszego wyboru w terminie od 11 maja 2015 do 2 czerwca 2015, a ostatecznych zmian wyboru może dokonać do 24 czerwca 2015.

2. Szkolna komisja rekrutacyjna 3 lipca 2015 podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz podaje najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia.

3.Potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (o ile kandydat nie złożył wcześniej, dokonuje kandydat w terminie do dnia 7 lipca 2015 roku, do godz. 13.00. Kandydaci, którzy nie potwierdzą woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginałów w/w dokumentów nie zostaną przyjęci do szkoły.

4.Szkolna komisja rekrutacyjna, 8 lipca 2015, podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i listę kandydatów nieprzyjętych do szkoły, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz podaje najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia: ewentualnie podaje informacje o liczbie wolnych miejsc.   

§ 7

1. 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły istnieje możliwość złożenia wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenia uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły.

2. 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia istnieje możliwość złożenia, do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

§ 8

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Kandydaci mogą składać dokumenty:

·         wniosek o przyjęcie do szkoły,

·         poświadczone przez dyrektora gimnazjum kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopie zaświadczenia o wynikach gimnazjalnych w terminie do 10 lipca br. do godz. 15.00

13 lipca o godz. 11.00 – zostanie ogłoszona lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do szkoły w wyniku rekrutacji uzupełniającej.

Do 14 lipca do godz. 11.00 – kandydaci zakwalifikowani potwierdzają wolę nauki w szkole.

15 lipca o godz. 13.00 – zostanie ogłoszona lista przyjętych i nieprzyjętych w wyniku rekrutacji uzupełniającej.