Jesteśmy też na:
61 8 32 19 49
zsm@poznan.interklasa.pl

Regulamin Rekrutacji

R E G U L A M I N  PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2014/2015
§ 1
1.  Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej zostały opracowane w oparciu o Ustawę o systemie oświaty z dnia 6 grudnia 2013 (tzw. ustawa rekrutacyjna), oraz Zarządzenie nr 110.1.7.2014 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie przyjmowania do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015
2. Niniejszy regulamin stanowi podstawę przyjęcia absolwentów szkół gimnazjalnych do:
Ø XXIX Liceum Ogólnokształcącego
- klasa psychologiczno – pedagogiczna
- klasa sportowo – obronna
- klasa policyjna
Ø Technikum Mechaniczne
- technik mechatronik
- technik optyk
- technik mechanik (klasa strażacka)
Ø Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 29
- monter mechatronik
- elektryk
 
 
 
§ 2
1. Kandydaci do Zespołu Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej składają dokumenty w sekretariacie uczniowskim pokój 200 do:
Ø   szkół ponadgimnazjalnych od  19 maja do 3 czerwca 2014  roku do godziny 15.00

2. Dokumenty obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły:
Ø wniosek,
Ø dokumenty medycyny pracy  (skierowanie na badania wydaje sekretariat uczniowski) dla osób ubiegających się o przyjęcie do technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej lub nauki w liceum ogólnokształcącym w klasie sportowo – obronnej i policyjnej,
Ø karta pomocnicza w postępowaniu rekrutacyjnym,
Ø ksero świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopia zaświadczenia informująca o wynikach egzaminu gimnazjalnego (poświadczone przez dyrektora gimnazjum) - dostarczone najpóźniej do dnia 1 lipca 2014 roku do godz. 15.00,
Ø oryginały dyplomów laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty,
§ 3
1. Kandydat ma prawo zmienić decyzję o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej do dnia 24 czerwca 2014 roku, do godz. 15.00.
§ 4
1. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych Zespołu Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej decyduje Szkolna Komisja Rekrutacyjna, która bierze pod uwagę:
Ø uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego z części humanistycznej, matematyczno– przyrodniczej i języka obcego nowożytnego (max. 100 punktów: odpowiednio 40, 40, 20),
Ø uzyskane z przeliczenia oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego według zasady liczbowo określona ocena pomnożona przez 2 (max. 12 punktów),
Ø liczbowo określoną ocenę z przedmiotów wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną z 3 obowiązkowych przedmiotów (max. 3x12 =36 punktów):
o    XXIX Liceum Ogólnokształcącego:
klasa psychologiczno – pedagogiczna: biologia, język obcy, wiedza o społeczeństwie,
klasa sportowo – obronna i policyjna: geografia, język obcy, wiedza o społeczeństwie,
o    Technikum Mechaniczne:
technik mechatronik: informatyka, język obcy, matematyka
technik optyk: fizyka, informatyka, język obcy
technik mechanik (klasa strażacka): informatyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie.
o    Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 29:
monter mechatronik i elektryk: informatyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie,
Ø uzyskane z przeliczenia sześciu przedmiotów ogólnokształcących wybranych spośród: historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, geografii, fizyki i astronomii, chemii, informatyki, z wyłączeniem przedmiotów wskazanych przez szkolną komisji rekrutacyjną (max. 12 punktów)
Ø za świadectwo z wyróżnieniem – 8 punktów,
Ø za udział w finale wojewódzkim konkursów przedmiotowych organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (punktowane są max. dwa konkursy 2x12=24 punktów) język polski, język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język francuski, historia, geografia, matematyka, chemia, biologia, fizyka,
Ø za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum (do punktacji nie wlicza się więcej niż dwa osiągnięcia: 12 punktów)
sportowe: na szczeblu ogólnopolskim (miejsca 1- 8) = 8 punktów, na szczeblu wojewódzkim (miejsca 1- 4) = 6 punkty, na szczeblu powiatowym (miejsca 1-3) = 3 punkty,
artystyczne: na szczeblu ogólnopolskim (tytuł laureata, miejsca 1-3) – 8 punktów, na szczeblu wojewódzkim (tytuł laureata, miejsca 1-3) = 6 punkty, na szczeblu powiatowym (tytuł laureata, miejsca 1-3) = 3 punkty,
konkursy wiedzy: na szczeblu ogólnopolskim (tytuł laureata, miejsca 1-3) – 8 punktów, na szczeblu wojewódzkim (tytuł laureata, miejsca 1-3) = 6 punkty, na szczeblu powiatowym (tytuł laureata, miejsca 1-3) = 3 punkty,
Ø osiągnięcia kandydata dotyczące aktywności na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu – przyznaje się 4 punktów,
Ø maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej na podbudowie gimnazjum wynosi 200 punktów.
§ 5
1.Niezależnie od wyżej określonych zasad w pierwszej kolejnosci przyjmowany jest laureat lub finalista olimpiady przedmiotowej, laureat olimpiad dla gimnazjalistów: Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów, Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów, Olimpiada Informatyczna dla Gimnazjalistów, laureat konkursu przedmiotowego o zasiągu wojewódzkim organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych kuratorów oświaty – udział w finale wojewódzkim.
§ 6
1. Wypełnioną "Kartę pomocniczą w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych", kandydat składa w szkole pierwszego wyboru w terminie od 19 maja 2014 do 3 czerwca 2014, a ostatecznych zmian wyboru może dokonać do 24 czerwca 2014.
2. Szkolna komisja rekrutacyjna 3 lipca 2014 podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz podaje najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia.
3.Szkolna komisja rekrutacyjna, 8 lipca 2014r., podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i listę kandydatów nieprzyjętych do szkoły, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz podaje najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia: ewentualnie podaje informacje o liczbie wolnych miejsc.   
§ 7
1. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  zostanie ogłoszona w dniu 3 lipca 2014 roku do godz. 13.00.
2. Potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (o ile kandydat nie złożył wcześniej, dokonuje kandydat w terminie do dnia 7 lipca 2014 roku, do godz. 13.00. Kandydaci, którzy nie potwierdzą woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginałów w/w dokumentów nie zostaną przyjęci do szkoły.
4. Lista przyjętych do szkoły zostanie ogłoszona  8 lipca 2014 roku o godz. 13.00.
§ 8
1. 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły istnieje możliwość złożenia wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenia uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły.
2. 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia istnieje możliwość złożenia, do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia
§ 9
1. W przypadku, gdy w szkole pozostaną wolne miejsca na drodze postępowania uzupełniającego należy składać dokumenty nie później niż do 29 sierpnia.
 
 
 
 
 
 
 
 
Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
w sprawie ustalenia wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych,
 
I. Olimpiady dla uczniów gimnazjum
 
Lp.
Nazwa olimpiady
Organizator
 
1.
Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów
Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej
2.
Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów
Fundacja Rozwoju Informatyki
3.
Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów
Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu
 
 
II. Konkursy przedmiotowe organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla uczniów gimnazjów
 
Lp.
Nazwa konkursu
 
1.
Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego
2.
Wojewódzki Konkurs Biologiczny
3.
Wojewódzki Konkurs Chemiczny
4.
Wojewódzki Konkurs Fizyczny
5.
Wojewódzki Konkurs Geograficzny
6.
Wojewódzki Konkurs Matematyczny
7.
Wojewódzki Konkurs Historyczny
8.
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
9.
Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego
10.
Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego
11.
Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego
12.
Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
 
III. Konkursy wiedzy i artystyczne
 
Lp.
Nazwa konkursu
 
Organizator
1.
Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II „Papież Słowianin”
Łódzki Kurator Oświaty w porozumieniu z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty
2.
Ogólnopolski Konkurs „Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914 – 1989”
 
Małopolski Kurator Oświaty w porozumieniu z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty
3.
Konkurs historyczny im. majora Marka Gajewskiego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego"

Mazowiecki Kurator Oświaty w porozumieniu z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty
4.
Ogólnopolska Olimpiada „Myśli Jana Pawła II”
Podlaski Kurator Oświaty w porozumieniu z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty
5.
Konkurs Plastyczny z okazji 95. rocznicy Powstania Wielkopolskiego im. Leona Prauzińskiego

Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19
6.
Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim „Tobie Polsko ta kropla krwi wrzącej...”
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
7.
Konkurs Chórów Szkolnych „Śpiewająca Wielkopolska”
Katedra Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Poznaniu
8.
Ogólnopolski Festiwal Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”
Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Dzieci i Młodzieży „Schola Cantorum”
9.
Konkurs Wiedzy o Prawie
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu
10.
Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów we współpracy z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty
11.
Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Gimnazjów
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” w Poznaniu
12.
Konkurs w Dziedzinie Matematyki oraz w Dziedzinie Literatury i Języka Polskiego
„Złota Żaba”
Fundacja Edukacji Społecznej "EKOS" w Swarzędzu
13.
Konkurs „Młody Innowator”
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Towarzystwo Kultury Technicznej
14.
Ogólnopolski Konkurs Historyczny „W kalejdoskopie pamięci –Polska i Polacy w latach 1939 – 1989”
Instytut Pamięci Narodowej

 
IV. Zawody sportowe[i]
- Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży,
- Młodzieżowe Mistrzostwa Polski,
- Mistrzostwa Polski Juniorów,
- Wojewódzkie i Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików,
- Igrzyska Młodzieży Szkolnej organizowane przez Szkolny Związek Sportowy,
w następujących dyscyplinach sportu[ii]:
 
aerobik
akrobatyka sportowa
badminton
baseball
biathlon
bilard
boks
brydż sportowy
curling
gimnastyka
hokej na lodzie
hokej na trawie
jeździectwo
judo
kajakarstwo
kajak polo
karate tradycyjne
karate WKF, kyokushin
kick-boxing
kolarstwo
koszykówka
kręglarstwo
lekka atletyka
łucznictwo
łyżwiarstwo
narciarstwo
orientacja sportowa
pięciobój nowoczesny
piłka nożna
piłka ręczna
piłka siatkowa
piłka siatkowa plażowa
piłka wodna
pływanie
pływanie synchroniczne
podnoszenie ciężarów
rugby
skoki do wody
snowboard
sporty motorowe
sporty saneczkowe
sporty wrotkarskie
strzelectwo sportowe
sumo
szachy
szermierka
taekwondo olimpijskie
tenis
tenis stołowy
triathlon
unihokej
warcaby
wioślarstwo
zapasy
żeglarstwo
 
 
V. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 można uwzględnić również inne zawody wiedzy, artystyczne i sportowe, ustalone przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej, o przyjęcie do której ubiega się uczeń gimnazjum.
 
VI. Miejsca uznane za wysokie określa Załącznik nr 1 (pkt 4 wiersz 6 i 7 tabeli) do Zarządzenia nr 110.1.7.2014 Wielopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie przyjmowania do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015.
 
[1] Organizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zasad współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży (Dz. U. Nr 128, poz.1416).
[1] Wykaz dyscyplin sportu objętych współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży szkolnej ustalony przez Polską Federację Sportu i Szkolny Związek Sportowy.
 
 
Wielkopolski Kurator Oświaty
                                                                                                      Elżbieta Walkowiak
 
 
 

 
 
Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych,
uwzględnianych w rekrutacji w roku szkolnym 2014/2015 do szkół ponadgimnazjalnych uzupełniających listę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
 
 
Lp.
Nazwa konkursu
 
Organizator
1.
Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego

2.
Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „FOX”[3]
Regionalne Stowarzyszenie Oświatowe "Kaganek" w Bielsku-Białej
3.
XXIX Wojewódzki Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Poznaniu
4.
XV Wielkopolski Konkurs Dziennikarski
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Poznaniu
5.
XXXIII Wojewódzki Turniej Białych Piór
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Poznaniu
6..
Międzynarodowy Konkurs Informatyczny „Bóbr”
Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz VULCAN sp. z o.o. z Wrocławia 

7.
Polsko-Ukraiński Konkurs Fizyczny „Lwiątko”[4]
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół V LO
im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

8.
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "Kangur Europejski”[5]
Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych
Kangourou Sans Frontières

 
1. Miejsca uznane za wysokie określa pkt 6 i 7 tabeli Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 110.1.7.2014 Wielopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie przyjmowania do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015.
2. Sposób przyznawania punktów:
 
[1] Wynik bardzo dobry i dobry w konkursie odpowiadają miejscom 1-3 na szczeblu ogólnopolskim (pkt 7 lit.c).
[1] Tytuły: hiperon Ω, kaon i taon odpowiadają kolejno miejscom 1-3 na szczeblu ogólnopolskim (pkt 7 lit.c).
[1] Wynik bardzo dobry i wyróżnienia w konkursie odpowiadają miejscom 1-3 na szczeblu ogólnopolskim (pkt 7 lit.c

 
Terminarz rekrutacji
rok szkolny 2014/2015
od 19 maja
do
3 czerwca   
do godz. 15:00

  składanie dokumentów tylko do trzech wybranych
szkół ponadgimnazjalnych
(kandydat wskazuje wybrane klasy)
 
 
 
Kandydat składa:
- wniosek (druk komputerowy „Nabór2014”)
- wypełnioną „Kartę pomocniczą w postępowaniu rekrutacyjnym dla szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum” w przypadku gdy nasza szkoła jest pierwszego wyboru.
- dokumenty medycyny pracy
 
Gdy nasza szkoła jest drugiego lub trzeciego wyboru, to po złożeniu wyżej wymienionych dokumentów na karcie pomocniczej kandydat otrzyma potwierdzenie złożenie kompletu dokumentów. Kartę należy zostawiać w szkole pierwszego wyboru.
do 24 czerwca
do godz. 15:00
 
ostateczny termin dokonania ewentualnej zmiany
decyzji w wyborze szkoły lub klasy
 
W tym czasie kandydat może złożyć dokumenty do innej szkoły lub do innego oddziału. Na karcie pomocniczej otrzymuje potwierdzenie zmian.
  
do 1 lipca (wtorek)
do godz. 15:00
 
 
złożenie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum
i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 
Kandydat musi złożyć w szkole pierwszego wyboru potwierdzoną kopię świadectwa i zaświadczenia.
 
 
3 lipca (czwartek)
do godz. 13:00
 
 
 
 
ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych  do szkoły
  
do 7 lipca (poniedziałek)
do godz. 13:00
 
ostateczny termin potwierdzenia woli podjęcia nauki w wybranej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 
 
Każdy kto został przyjęty do naszej szkoły jest zobowiązany potwierdzić wolę podjęcia nauki dostarczając oryginały świadectwa i zaświadczenia oraz dodatkowych dokumentów, które otrzymał w sekretariacie uczniowskim.
 
 
UWAGA: NIEDOSTARCZENIE DOKUMENTÓW W TERMINIE POWODUJE SKREŚLENIE Z LISTY PRZYJĘTYCH DO SZKOŁY.
do 8 lipca
godz. 13:00
ogłoszenie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych przyjętych do szkoły
7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły  

możliwość złożenia wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły
do 7 dniu od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
możliwość złożenia, do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia
nie później niż do 29 sierpnia
dodatkowe postępowanie uzupełniające w szkołach, które po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dysponują wolnymi miejscami
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Do wakacji pozostało: